کارکنان

 

خانم طوبي خداييان ، کارشناس آزمایشگاه، بخش عملی دانشکده پزشکی