فاطمه ارزاقی

کارشناس آموزش و ارزشیابی

تلفن داخلی : 209

 arzaghi45@yahoo.com

 

   مریم حاجی احمدی

دانشجوی دکترای آموزش پزشکی

کارشناس توانمند سازی اعضای هیات علمی  

شماره تماس داخلی :209

Mah325@yahoo.com