-      آقای مهندس داودی – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی

-      آقاي نيكو – کارشناس گروه