1- خانم مجیدی، کارشناس آزمایشگاه، بخش عملی دانشکده پزشکی

2- آقای طاهریان، کاردان آزمایشگاه، آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان کوثر
3- خانم زنگیان، کاردان آزمایشگاه، آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان کوثر
4- خانم فخرالدین، کاردان آزمایشگاه، آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان کوثر
5- خانم کاظمی، منشی بخش
6- خانم پهلوان، متصدی پذیرش