مسئول دفتر: خانم هما حسینی 

كارشناس پژوهشي (مركز تحقيقات ): خانم راضيه بندري

نیروی خدماتی: سید مجید طباطبایی