کارکنان کتابخانه دانشکده پزشکی   

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل و شماره تماس

منیره موذن

مدیرداخلی

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

 

کارشناسی ارشد

 

mo1357moazzen@yahoo.com

023-33654185

سمیه صالحی نژاد

 

کتابدار

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

 

کارشناسی ارشد

ssomayye.61@gmail.com

023-33654185

 

 

 

فایل ها