1- دكتر داريوش پهلوان 

2- دكتر حميدرضا ثامني

3- دكتر عباسعلي طاهريان

4- دكتر رامين پازكي

5- دكتر عابدين وكيلي

6- دكتر مجيد ميرمحمدخاني

7- دكتر راهب قرباني

8- دكتر عباس پاكدل

9- دكتر الهام  صفاريه

اهداف و شرح وظایف کمیته ارزشیابی:

*هدف :ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر
   وظایف :
1- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها
2- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی
3- ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه
4- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه
5- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه
6- ارزشیابی اعضاء گروه از خود ( خود ارزیابی )
7- تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی
8- تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی
9- گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی
10- تهیه و تدوین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده
11- ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم
12- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری و همچنين تحلیل آزمون ها در موارد زير:
 
·       ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آنها
·       اعتبار سنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان
·       ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بازخورد نتایج تحلیل آزمونها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمونها