رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف
آمارحیاتی قربانی راهب 1
اپیدمیولوژی میرمحمدخانی مجید 2
آمارزیستی  پاک نظر فاطمه  3
آمارزیستی  سلطانی کرمانشاهی  مجتبی  4

مدیر گروه  دکتر راهب قربانی