گزارش عملکرد سال 1398 دانشکده پزشکی

 

1-گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب اهدایی

334

6

100

 

2-گزارش تعداد کارگاههای آموزشی : به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سایر دانشجویان دانشگاه در سال 1398 کارگاه های آموزشی زیر برگزار شده است که گروه هدف هر گارگاه در آن شرکت نموده اند.

 

ردیف

نام کارگاه

 

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

 

 

1

     آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی                            

        کتابداران

 دوشنبه    
98/06/11

16/30- 8

دکتر میرمحمدخانی

 

2

کارگاه دو روزه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

 

اعضای هیات علمی و کتابداران

دوشنبه و سه شنبه

98/06/25-26

8-16

       دکتر ولی نژادی

         دکتر مومنی

3

جستجو در pubmedوآشنایی با mesh

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

28/08/98

14- 30/12

دکتر مومنی

4

       آشنایی با نرم افزار End note  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

 دوشنبه

98/09/11

12- 8

دکتر ولی زاده

5

Wordمقدماتی و پیشرفته

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

98/10/03

8-12

آقای صفاخواه

6

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران و کارشناسان پژوهشی

یکشنبه

98/11/13

14 - 8

دکتر مومنی

7

جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی بالینی

اعضای هیات علمی بالینی

کتابداران

محققین

یکشنبه

98/12/04

8-16

دکتر مومنی

خانم کاشیان

خانم عضدی

 

3-جلسات کتابدران دانشگاه: شرکت کتابدار کتابخانه دانشکده پزشکی در جلسات کتابداران دانشگاه در تاریخ های 9/4/98، 3/7/98، 28/9/98

4-روزآمدسازی صفحه کتابخانه در وب سایت دانشکده پزشکی