رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته  
1 اميد پژند بيرجندي باكتري شناسي پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي   CV
2 علي جزائري مقدس باكتري شناسي first affiliation دانشكده پزشكي   CV
3 سعيد ولي زاده ويروس شناسي first affiliation دانشكده پزشكي مدیر گروه CV
4 زويا هژبري ماهاني باكتري شناسي first affiliation دانشكده پزشكي   CV