استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی

دکترا Biostatistics از Tabiat Modares university
r_ghorbanisemums.ac.ir