فلوچارت مراحل ثبت موضوع تا دفاع پایان نامه 

نمونه برگ پرپوزال پایان نامه

فلوچارت فرآیند بررسی پایان نامه های دانشجویی

نمونه برگ پروپوزال طرح تحقیقاتی

 نمونه برگ پروپوزال طرح تحقیقات دانشجویی

راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای نگارش طرحهای تحقیقاتی

معیار نمره دهی به پایان نامه های پزشکی

 نمونه برگ گزارش پیشرفت پایان نامه - طرح تحقیقاتی

آیین نامه اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

آیین نامه دانشجویان دکتری

    آیین نامه دانشجویان ارشد ناپیوسته 

   آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

  آیین نامه انجام تحقیق در مراکز درمانی و بیمارستانی دانشگاه

                     نمونه برگ رضایت آگاهانه 

           نمونه برگ گزارش سفرکنگره ها و همایشهای خارج از کشور معاون پژوهشی 

           نمونه برگ ماموریتهای خارج از کشور 

 نمونه برگ گزارش سفر حراست

            فرایند تصویب تا خاتمه انجام طرح تحقیاتی

شیوه نامه پرداخت پاداش مقالات 

آیین نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه