روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه :

فراخوان سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

قابل توجه اساتيد ، دانشجويان و كاركنان حوزه آموزشي دانشگاه

قابل توجه اساتيد ، دانشجويان و كاركنان حوزه آموزشي دانشگاه : سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري همزمان با بيست و يكمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي از تاريخ 27 لغايت 29 فروردين 1399 در مركز بين المللي همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران در حيطه هاي شش گانه زير برگزار مي شود: حيطه هاي شش گانه: 1. تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي 2. ياددهي و يادگيري 3. ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيأت علمي و برنامه( 4. مديريت و رهبري آموزشي 5. يادگيري الكترونيكي 6. طراحي و توليد محصولات آموزشي آخرين مهلت ارسال فرآيند ها به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي15 آذر ماه 1398 آدرس : سمنان - بلوار بسيج - ستاد مركزي دانشگاه طبقه سوم - مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه - تلفن 02333441022 -02333441021 داخلي 2149 توجه : صرفا فرايندهايي وارد مرحله رقابتي جشنواره مي شوند كه داراي هر 6 معيار گلاسيك باشند هر فرايند برتر بايد حاوي مجموعه همراه( به صورت فايل ) كه كليه اطلاعات ضروري براي داوري فراهم و ارزيابي آن تسهيل شود. فايل هاي مربوطه به فرآيند حداكثر تا تاريخ مذكور از طريق پيام اتوماسيون به مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي - خانم فتاحي زاده ارسال گردد. جهت اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ارسال فرآيند فايل زير را دريافت كنيد.
کلمات کلیدی