قابل توجه دانشجويان متقاضي حائز شرايط وام شهريه در نيمسال اول 99-1398

روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه:

قابل توجه دانشجويان متقاضي حائز شرايط وام شهريه در نيمسال اول 99-1398

.

وام شهريه )ويژه دانشجويان شهريه پرداز) قابل توجه دانشجويان متقاضي حائز شرايط وام شهريه در نيمسال اول 99-1398 با توجه به موارد ذيل جهت درخواست حداكثر تا 24/8/98به پرتال تسهيلات دانشجويي مراجعه نمايند . توضيحات 1- وام شهريه مخصوص دانشجوياني است كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشند و مجاز به استفاده از ساير تسهيلات صندوق نمي باشند . 2-وام مصوب درصورت تاييد درخواست به حساب آموزش دانشگاه واريز مي گردد . 3-داشتن تعهد محضري الزامي است . http://portal.srd.ir/login.asp×?univ=136 مراحل ثبت نام 1-ثبت نام در پرتال تسهيلات دانشجويي 2-چاپ درخواست وتاييد اموزش وسپس تحويل فرم ومدارك به امور دانشجويي زمان ثبت نام ازشنبه 81/8/98 لغایت 98/08/24 اموردانشجويي دانشگاه
کلمات کلیدی