روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه :

نشست صميمي اساتيد مشاور با دانشجويان پزشكي ورودي مهر 1398

.

روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه سال جاري در دانشكده پزشكي با حضور دكتر جديدي رياست دانشكده پزشكي، دكتر پاكدل معاون آموزشي دانشكده، آقاي شجاعي مسئول آموزش دانشكده و اساتيد مشاور خانم دكتر بينشيان، خانم دكتر صداقتي و دكتر قرباني با دانشجويان رشته پزشكي ورودي مهر 1398 نشست صميمي برگزارشد. در ابتدا دكتر جديدي ضمن خير مقدم اساتيد را معرفي و به گفتگو و بحث آموزشي پرداخته شد. در اين نشست اساتيد معرفي و آشنايي با قوانين آموزش و كوريكولوم جديد آموزش براي دانشجويان گفته شد.
کلمات کلیدی