مجید مرادی نسب

 امین اموال پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

شماره تماس 73-02333654170داخلی 294

شرح وظایف امین اموال