داود شاهجویی

حسابدار و امین اموال پرديس آموزشی

شماره تماس 73-02333654170داخلی 294

شرح وظایف امین اموال