شماره تماس: 33654165-023

کد پستی دانشکده پزشکی: 3513138111

صندوق پستي:331-35145

 

آدرس معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی: كيلومتر 5 جاده دامغان  دانشکده پزشکی- طبقه دوم