قابل توجه دانشجویان گرامی 
 
با اهدای سلام همانطورکه مستحضر میباشید، امروزه دانشجویان کارآفرین عامل اصلی موفقیت دانشگاهها بوده و نقش کلیدی در اقتصاد کشورها ایفا میکنند. در همین راستا کسب بینش عمیق در مورد اهداف و فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان و همچنین شناخت نقش زمینه ای دانشگاه در حمایت از فعالیتهای کارآفرینی آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است که این موضوع، در دستور کار دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه برن سوئیس در قالب پروژه تحقیقاتی جهانی GUESSS  میباشد و تا کنون هشت دوره از این پژوهش در بیش
50 کشور انجام شده است .
 از آنجا که دوره نهم، اولین دوره همکاری دانشگاههای ایران با این پروژه تحقیقاتی جهانی می باشد، خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه، یاریگر ما باشید.
 
لینک پرسشنامه ����        https://stgallen.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cwoItSGKUrqEXOq?Q Language=FA 
 
آشنایی بیشتر با  GUESSS با       ���� https://www.guesssurvey.org/  
 
ارتباط با نماینده GUESSS  در ایران:  ����iran.guesss2021@gmail.com
 
تصویر اطلاعیه