خانم جمیله مهدیزاده

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مربی - مدیر گروه زبان

cv

آدرس پست الکترونیکی:j_m.mehr@yahoo.com

 

خانم رقیه ساجدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی:sajedi4249@yahoo.com