دکتر وحید سمنانی

   مدیر گروه

          متخصص پاتولوژی، دانشیار

       مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان کوثر

 

رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته  
1 داريوش حق مراد ايمني شناسي first affiliation دانشكده پزشكي   CV
2 وحيد سمناني آسيب شناسي تشريحي ومتخصص باليني first affiliation دانشكده پزشكي مدیر گروه CV
3 سعيد شهرابي هماتولوژي آ زمايشگاهي و بانك خون  first affiliation دانشكده پزشكي   C