جراحی کلیه ومجاری ادراری اردستانی زاده                         آرش                  1          
جراحی عمومی             سلطانی ستاره 2
ارولوژی              عرب داود 3
چشم               علمی صدر نوید 4
جراحی قلب وعروق               قدس کامران 5
جراحی عمومی                مولائی امیر 6
جراحی قفسه صدری                همتی حمیدرضا 7
فوق تخصص جراحی کودکان                    طلوع استادان یزد محمدرضا  8
                            جراح عمومی  موحدین         حسن          9
                             جراح مغز و اعصاب   حسین زاده          احسان         10