جناب آقای دکتر بهراد پور محمدی      انگل شناسی 

سرکار خانم دکتر فرحناز بینشیان     قارچ شناسی پزشکی