امكانات آزمايشگاهي بخش فيزيولوژي
امكانات آموزشي بخش فيزيولوژي
انواع فيزيوگراف و ترانسديوسر و كوپلر هاي مربوطه كه مي تواند فشار خون و..... اندازه گيري نمود
تعداد اساتيد گروه 8 نفر مي باشد. تعداد2  نفر از آنها استاد تمام، دو نفر دانشيار و سه نفر استاد يار،   يك مربي و هيات علمي همتراز هستند.  همه اتاق اساتيد مجهز به كامپيوتر و پرينتر بوده و  با امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت دارند
سانتريفوژ
تعداد هشت  عدد  كامپيوتر به همراه پرينتر در اتاق اساتيد
اسپيرومتر جهت بررسي انواع تست هاي تنفسي
تعداد  شش عدد كامپيوتر و سه عدد پرينتر براي اتاق دانشجويان ارشد و دكتري  با امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت
دستگاه شيكر
چهار عدد كامپيوتر  در  كلاس هاي آموزشي گروه
هات پليت
تعداد سه كلاس مجهز به كامپيوتر و ويدوپروژكتور جهت اجراي كلاس هاي تحصيلات تكميلي و يك كلاس مجهز به كامپيوتر و ويدوپروژكتور براي اجراي كلاس هاي عملي و تئوري دانشجويان پزشكي و....
دستگاه  هاي ثبت فشار خون
نرم افزار هاي آموزشي اختصاصي
انواع استيمولاتور
كتب الكترونيكي اختصاصي
سانتريفوژ
كتابخانه اختصاصي گروه حاوي كتاب هاي اختصاصي و مرجع
يخچال فريزر
تعداد 18 اتاق در گروه وجود دارد  كه شامل يك آبدار خانه و  تعداد 6 اتاق كاربرد آموزشي ندارد.
لوازم جراحي متنوع و انواع لوازم آزمايشگاهي متفرقه
تعداد 4 عدد ويدئو پروژكتور
تعداد 5 عدد ميكروسكوپ
چهار اتاق  مخصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي با كامپيوتر و با امكان دسترسي به اينترنت
امكانات مربوط به آزمايشات خوني در حد دانشجويان پزشكي
چهارده خط اينترنت پر سرعت متصل به سيستم هاب مركزي  و يك خط تلفن آزاد
دستگاه پمپ تنفسي براي حيوانات آزمايشگاهي كوچك
يك آزمايشگاه بزرگ به همراه يك كلاس 30 نفر مجهز به كامپيوتر و ويدئو پروژكتور.
از آزمايشگاه جهت اجراي فيزيولوژي عملي دانشجويان پزشكي و ساير دانشجويان  استفاده مي شود