1- دستگاه پاساژ هیستوژ 5

 2- رنگ آمیزی

 3- فروزن سکشن

 4- سانتریفوژ

 5- اتو

 6- دستگاه قالب گیری Tissue-Tek

 7- دستگاه برش اتوماتیک

 8- دستگاه تیغ تیزکن

 9- دستگاه پاساژ دید سبز

 10- دستگاه برش نیمه اتوماتیک