امکانات آموزشی  شامل :

1-   Skill lab  ( مولاژ کمک آموزشی مربوط به زنان و زایمان )

2-   فیلم و CD  های آموزشی

3-   کتابخانه

4-   سایت اینترنت

5-   کلاس مجهز به کامپیوتر و ویدئو پروژکتور