فضا، امکانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي

اتاق اساتيد و سالن آزمايشگاههاي دانشجويان رشته هاي مختلف با مساحت تقريبي 300 متر مربع با سکوبندي استاندارد و تجهيزات کامل و سالن هاي تدريس داراي فضاي آموزشي و آزمايشگاهي است که از امکانات مناسب برخوردار است.

  تجهيزات بخش فيزيک پزشکي در آزمايشگاه هاي زير استقرار يافته است:

  1. آزمايشگاه فيزيک عمومي ( تجهيزات آزمايشگاهي اپتيک، صوت، الکترونيک و ...)

  2. آزمايشگاه فيزيک کاربردي (انواع ميکروسکوپ، اسپکتروفوتومتر، سانتريفوژ و ...)

  3. آزمايشگاه دوزيمتري و کنترل کيفي (فانتوم هاي مخصوص راديوگرافي آنالوگ و ديجيتال، فلورسکوپي، آنژيوگرافي ،  CT scan،  انواع آشکارسازها و دوزيمترها) 

  4.  آزمايشگاه اصول دستگاه هاي راديولوژي و اتاق راديوگرافي (دستگاه هاي راديوگرافي ثابت، متحرک و C arm ، اجزاي دستگاه CT scan)

  5. آزمايشگاه ماوراي صوت و ساخت فانتوم ( انواع دستگاه هاي سونوگرافي تشخيصي و درماني)

  6. آزمايشگاه بيوالکترومغناطيس (انواع سيگنال ژنراتور، اسيلوسکوپ، آمپلي فاير، تسلامتر و  RF Spectrum analyzer)

  7. آزمايشگاه پردازش تصوير

  8.  آزمايشگاه شبيه سازي مونت کارلو