آدرس: سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان- پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی بالینی

صندوق پستی:3513138111

ایمیل: clinical_biochemistry@semums.ac.ir