راضيه السادات زرگر

رئیس امور مالی پرديس آموزشی دانشگاه

tel : 33654167

fax :33654203