علی اکبر قصاب 

33654162- داخلی 271

سرپرست اداره امور عمومی دانشکده پزشکی