طرح درس دکتر عباس زیاری

طرح درس دکتر زیاری 98

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

 

طرح درس دکتر الهه قدس

طرح درس آداب 98

طرح درس های مدرسین دکتر الهه قدس، دکتر داریوش پهلوان، دکتر سعید کسائیان، دکتر اسماعیل مشیری، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر عباس زیاری

1- آداب  97- 98

2- آداب  97 - 98

3- آداب  97 - 98

4- آداب  97 - 98

 اثرات متقابل بیماری و تغذیه 1400 

خانم دکتر الهه قدس 

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99