طرح درس دکتر جدیدی

طرح درس الکتریسیته مغناطیس 98

طرح درس لیزر و کاربرد آن در پزشکی 98

طرح درس دکتر جدیدی -1

طرح درس دکتر جدیدی 2

طرح درس دکتر حجازی

زبان تخصصی ارشد دکتر حجازی

زبان تخصصی ارشد دکتر حجازی

فیزیک تشخیصی ارشد

فیزیک رادیو تراپی2

فیزیک تشخیصی

طرح درس دکتر تاجیک

طرح درس 98-99

روش تحقیق

زبان تخصصی

سیستم های تصویر برداری

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

طرح 2 نیمسال  اول  1400-99

طرح درس دکتر طالشی

طرح درس های 98

دکتر طالشی بهار 97

طرح درس دکتر کریم

طرح درس روش تصویر برداری 98

طرح درس اصول تصویر برداری 98

طرح درس امواج فراصوت 98

طرح درس تصویر برداری با امواج فراصوتی 98

طرح درس فیزیک پرتو تشخیص 98

 

طرح درس  روش تصویر برداری 2-97

طرح درس اصول تصویر برداری 2-97

طرح درس امواج فراصوت 2-97

طرح درس تصویر برداری با امواج فراصوتی 2-97

طرح درس فیزیک پرتو تشخیص 2-97

طرح درس خانم دکتر بهمدی

طرح درس تعمیرات و مقدمات در رادیولوژی 98

طرح درس فیزیک پرتو شناسی 98

طرح درس فیزیک پرتو شناسی تشخیصی 98

طرح درس فیزیک پزشکی 98

طرح درس جدید فیزیک پزشکی 1400

طرح درس خانم دکتر علیزاده

طرح درس آسیب شناسی 98