طرح درس دکتر پاکدل

طرح درس 98-99

 بیوشیمی  هورمون ها و تومور مارکرها 97 - 98

آزمایشگاه بیوشیمی 1

بیوشیمی سلول و مولکول 97 -98

بیوشیمی 2 دندانپزشکی 97- 98

بیوشیمی و تشخیص مولکولی 97 -98

سیتوشیمی کارشناسی ارشد 97 - 98

- طرح درس دکتر پاکدل 96-97

- ارشد هورمون ها

- دیسیپلین بیوشیمی

- بیوشیمی دیسیپلین

- بیوشیمی سلول مولکول

- بیوشیمی عمومی

- سلول مولکول

- سیتوشیمی

- طرح درس بیوشیمی عمومی

طرح درس 1 نیمسال اول  1400-1399

طرح درس 2 نیمسال اول  1400-1399

 

طرح درس دکتر بندگی

طرح درس  1 99-98 

طرح درس 2 99-98

طرح درس 3 99-98

1- عملی بیوشیمی- دیسیپلین 96-97

2- بیوشیمی دکتر بندگی مولکول- سلول 96-97

3- بیوشیمی دکتر بندگی دیسیپلین نیمسال دوم 96-97

4- بیوشیمی ارشد فیزیولوژی دکتر بندگی

5- بیوشیمی پزشکی 1 دکتر بندگی

6- روش های  آزمایشگاهی ارشد بیوشیمی دکتر بندگی

7- متابولیسم مواد سه گانه ارشد بیوشیمی دکتر بندگی

طرح درس نیمسال دوم 1400-1399

 

 

طرح درس دکتر شهرابی

طرح درس هماتولوژی 98

خون ناسی 1 نیمسال 97 - 98

بانک خون  97 -98

- خون شناسی 96-97

 - خون شناسی 1 96-97

   - دکتر شهرابی 96-97

 

 

طرح درس دکتر خالقیان

طرح درس 98general biochemistry

طرح درس 98 nursing

طرح درس مولکول 98

طرح درس  dental  98

تشخیص مولکولی  97 - 98

آنزیم شناسی 97 - 98

بیوشیمی عمومی 97 - 98

بیوشیمی دیسیپلین 97-98

آنزیم شناسی 96-97

تشخیص مولکولی 96-97

طرح درس نیمسال دوم 1400-1399

 

دکتر علیرضا خوش دل

طرح درس1 نیمسال اول  1400-1399

طرح درس 2 نیمسال اول  1400-1399

طرح درس 3 نیمسال اول  1400-1399

طرح درس 4 نیمسال اول  1400-1399

طرح درس 5 نیمسال اول  1400-1399

 

 

دکتر بهرامی نسب و دکتر خوشدل

طرح درس 1 نیمسال اول  1400-1399

 

 

طرح درس جناب آقای دکتر قاسمی

طرح درس نیمسال دوم  1400-1399