فرم )Course  plan

آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

آئين نامه استاد مشاور

فرم خودارزيابي اعتبار بخشي دوره پزشكي عمومي

آئين نامه اعتبار بخشي دوره پزشكي عمومي

فرم خودارزيابي اعتبار بخشي دوره پزشكي عمومي

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ومقاله برتر

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاترآذر 95

آئين نامه استعداد درخشان

آئین_نامه_ارتقا_مرتبه_اعضاي_هيات_علمی95_

آئين_نامه_ارزشيابي_كيفيت_عملكرد_آموزشي_اعضاي_هيات_علمي_طبق_پيوست_4_و_5[1]

شیوه نامه پرداخت محرومیت از مطب

راهنماي_ارزشیابی_درونی[1]

روش_هاي_نوين_ارزشيابي_دانشجويان1[1]

روش_هاي_نوين_ارزشيابي_دانشجويان_2[1]

آيين_نامه_ارزيابي_فعاليت_هاي_نوآوري_(دانش_پژوهي)_در_آموزش_علوم_پزشکي

آئين_نامه_المپياد

جداول_و_فرم_ارتقا_مرتبه آئین نامه 95

راهنمای_تدوین_طرح_درس

فرم_شماره_1_ارتقا_سالیانه_اساتید

فرم_شماره_2_ارتقا_سالیانه_اساتید

فرم_طرح_درس

روشهای نوین ارزشیابی

دانلود فرم شرکت دانشجویان در همایش ها

آيين نامه انتخاب استاد نمونه

جدول امتیازات انتخاب استاد نمونه