امکانات موجود در گروه

/uploads/21/2021/Oct/09/تجهیزات آزمایشگاهی.pdf

 

امکانات و تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی مختلف در این گروه وجود دارد

که در آزمایشگاه‌ها و فضاهای آموزشی تحقیقاتی مستقر شده است:

آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی 

آزمایشگاه آموزشی هماتولوژی

آزمایشگاه کشت سلولی  و بیولو‍ژی مولکولی