خانم جمیله مهدیزاده

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مربی - مدیر گروه زبان

cv

آدرس پست الکترونیکی:j_m.mehr@yahoo.com