دکتر  رامین پازوکی

استادیار گروه انگل و قارچ شناسی

آدرس ایمیل : ramin.pazoki@gmail.com

       شماره تماس:  2-33654170-023 شماره داخلی :461