دکتر  رامین پازوکی

استادیار گروه انگل و قارچ شناسی

شماره داخلی :461

آدرس ایمیل : ramin.pazoki@gmail.com