دکتر بابک ظروف چی حسین زاده 

دکترای تخصصی بیهوشی

استادیار گروه بیهوشی

cv

b.bamdad44173@yahoo.com