دکتر بابک حسین زاده 

دکترای تخصصی پزشکی

استادیار گروه بیهوشی

cv

b.bamdad44173@yahoo.com