پروفسور مجید جدیدی

   دکترا

             استاد

  cv

Jadidim@semums.ac.ir