دکتر وحید سمنانی  

مدیر گروه پاتولوژی

استادیار

دکترای تخصصی پاتولوژی 

cv

vahidsemnani1345@yahoo.com