مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی: دکتر فرحناز بینشیان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

پست الکترونیک: fzbineshian@yahoo.com

تلفن تماس:33654362

کارشناس مسئول اساتید مشاور: سرکار خانم سعیده چهل تنی            شماره تماس:     33654164