عنوانهاي درس فیزیک پزشکی رشته پزشك

برنامه آموزشي رشته فيزيک پزشکي مقطع کارشناسي ارشد ورودی سال 1395

                       نيمسال اول

كد درس

 

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

تئوري

عملي

 

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

2

 

کلیه دانشجویان

 

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

 

1

1511833

سيستم­هاي اطلاع رساني پزشکي

5/0

5/0

 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکي 1

1

 

1511812

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکي 1

 

5/0

15121051

زبان انگليسي تخصصي

2

 

15111001

لیزر و کاربرد آن در پزشکی

1

 

 

فيزيولوژي

2

 

دانشجویان دارای کارشناسی فیزیک

 

آناتومي

1

 

1512961

فيزيک پرتوشناسي تشخيصي

2

 

1512921

فيزيك اتمی و هسته اي

2

 

دانشجویان دارای کارشناسی پرتوشناسی

1512951

بیولوژی سلولی و ژنتیک

2

 

جمع واحد               5/17     

5/15

2

 

 

 

نيمسال دوم

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

تئوري

عملي

1512841

اصول آشکارسازي و دزيمتري

5/1

 

1512921

1511842

اصول آشکارسازي و دزيمتري

 

5/0

1512921

 

سيستم هاي تصويربرداري تخصصی با اشعه ایکس

2

 

1512961

 

مبانی راديوبيولوژي

2

 

-

1512851

فيزيک راديوتراپي (1)

5/1

 

1511842-1512841

1511852

فيزيک راديوتراپي (1)

 

5/0

"

 

روش تصوير برداري با MRI   1

5/1

 

سيستم هاي تصويربرداري تخصصی با اشعه ایکس

1512931

آمار زيستي

2

 

-

جمع واحد                  5/11

5/10

1

 

 

  

 

 نيمسال سوم

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

 

تئوري

عملي

 

حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در مراکز پرتوپزشکی

5/1

 

1512841-1511842

کلیه دانشجویان

 

حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در مراکز پرتوپزشکی

 

5/0

"

1512901

فيزيک پزشکي هسته­اي

5/1

 

1512921- 1512841-1512842

1511902

فيزيک پزشکي هسته­اي

 

5/0

"

1512861

روش تحقيق در علوم پزشکي

5/1

 

1512931

1511862

روش تحقيق در علوم پزشکي

 

5/0

"

1511881

كنترل كيفي در سيستم هاي راديولوژي

1

 

سيستم هاي تصويربرداري تخصصی با اشعه ایکس

انتخاب حداقل 6 واحد با نظر استاد راهنما الزامی است

1511882

كنترل كيفي در سيستم هاي راديولوژي

 

1

"

 

روش تصوير برداري با MRI   2

5/1

 

روش تصوير برداري با MRI   1

1512891

پردازش تصاوير ديجيتال

5/1

 

سيستم هاي تصويربرداري تخصصی با اشعه ایکس

1511892

پردازش تصاوير ديجيتال

 

5/0

"

1512781

فيزيک راديو تراپي 2

5/1

 

1511852-1512851

1511872

فيزيک راديو تراپي 2

 

5/0

"

 

انكولوژی پرتوي

2

 

1511852-1512851

15111011

الکتريسيته ، مغناطيس در پزشکي

1

 

آناتومی-فيزيولوژي- بیولوژی سلولی

15121061

اصول فيزيكي دستگاه­هاي آزمايشگاهي

5/1

 

-

15111062

اصول فيزيكي دستگاه­هاي آزمايشگاهي

 

5/0

-

 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکي 2

1

 

-

 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکي 2

 

5/0

-

15111073

نور و فیزیک دیدگانی

5/0

5/0

-

 

پرتوهاي غير يونساز

2

 

1512921

جمع واحد        23              

18

5

 

 

 

             نيمسال چهارم

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

تئوري

عملي

 

15161047

پايان نامه

 

6

 

 

سمينار و کارآموزی

5/0

 

 

 

سمينار و کارآموزی

 

5/1

 

جمع واحد             8           

5/0

5/7

 

 

 

ي