کارشناسان آموزشی گروه بیوشیمی

 

خانم پریسا کوهساریان- کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون

parikoohsar@gmail.com

تلفن داخلی: 422

 

خانم زهرا قدس- کارشناس علوم آزمایشگاهی

ghods_zahra@yahoo.com

تلفن داخلی:421