سید مهدی حسینی (معاون اداره خدمات دانشکده)

 

احمد عالیشاه

علی اکبر عرب عامری

 اسماعیل عظیمی

سید مجید طباطبایی

سید سجاد میرعماد

محسن عمادی

جمشید شهبازی

محمد جعفر امیدیان

خانم حافظی

خانم ابراهیم پور

خانم رشید زاده

 

کارکنان خدمات