مرتضی رحیمیان

مسئول امور اداری نهاد

تلفن داخلی : 279

شرح وظایف

 

مهندس علی کسائیان

کارشناس فناوری  اطلاعات و دفتری نهاد

تلفن داخلی: 291

 

 

معصوم بیگم حسینی

مسئول واحد خواهران نهاد

تلفن داخلی: 278

 

اسماعیل معصوم

مدیر اجرایی وعامل ذیحساب نهاد

تلفن: 33654169 -279

نمابر: 33654184