سوابق

زمینه تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

رشته

عضو

First Affiliation

         

CV

فارماکولوژی بالینی

قلب و اطفال

دانشکده داروسازی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارماکولوژی

دکتر بهادر باقری

(مدیر گروه)

CV

علوم اعصاب

اعتیاد

دانشکده داروسازی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارماکولوژی

دکتر هومن بزرگی

Second Affiliation

CV

نانو داروها و

آنتی بادی

دانشگاه سیدنی

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر فهیمه شمسی

CV

افسردگی

دانشکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طب سنتی و گیاهان دارویی

دکتر سپیده کلوری