استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی

دکترا آمار حیاتی 

r_ghorbanisemums.ac.ir